Administrator danych osobowych – Sukyung Jung  z siedzibą w Krakowie,  przy Al. Kijowskiej 48/30. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administra­torem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej koreanski.kurs@gmail.com.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Sukyung Jung z siedzibą w Krakowie,  przy Al. Kijowskiej 48/30 Adres e-mail: koreanski.kurs@gmail.com . Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: koreanski.kurs@gmail.com
 2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  1. Realizacja testu poziomu wiedzy z języka koreańskiego oraz kontakt w celu omówienia testu i przedstawienia oferty, – podstawa prawna – zgoda poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu danych i wykonaniu testu. Dane będą przetwarzane do czasu nawiązania kontaktu w celu omówienia testu i przedstawienia oferty na kursy, jednak nie dłużej niż 14 dni).
  2.  marketing produktów i usług podmiotu Sukyung Jung oraz podmiotów współpracujących z Sukyung Jung, działających na rynku edu­kacyjnym i wydawniczym, – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie da­nych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla admi­nistratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, do­stawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kance­larie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Sukyung Jung usług,
 4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przy­sługuje prawo:
  1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo­średniego, w tym profilowania.
  3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotu z Sukyung Jung oraz podmiotów współpracują­cych z Sukyung Jung. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  4. * do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Sukyung Jung danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5. * do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro­ną danych osobowych.
 6. *Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).